Хемиска Индустрија

Хемиската индустрија користи различни видови машини како што се УМ 60 и УМ 200.