ХАСАП Систем

ХАСАП систем е систем кој вклучува анализа на опасности и критични контролни точки. Соодветно на тоа, серија процедури за контрола на производствениот процес обезбедува безбеден производ за употреба. Rostfrei Major Inox гарантира производство на здрава и безбедна храна.