Зеленчук

Опрема како што се бубњеви за перење се користат за перење на разни видови на зеленчук.