Термичка Изолација

Противструјна мешалка, со или без дупли плашт за загревање и термичка изолација.