Шира

Изменувач цевка во цевка наменет за ладење на шира, како и вино.