Цевен Изменувач на Топлина

Цевен изменувач на топлина наменет за дестилација на алкохол, како и други намени, како што е максимално искористување на топлината.